Współwłasność według założeń powinna dawać większe szanse na zgodne korzystanie przez obu (lub więcej) właścicieli z posiadanej rzeczy czy nieruchomości. W praktyce jednak często przyczynia się ona do konfliktów, m.in. z uwagi na fakt na niepodzielność praw przysługujących do danej rzeczy każdemu z właścicieli. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na zniesienie współwłasności Warszawa. Wbrew pozorom nie musi być to aż tak skomplikowane – szczególnie jeśli skorzystacie z usług doświadczonego prawnika. Na jakie trzy sposoby można znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności Warszawa – co właściwie oznacza?


Współwłasność oznacza posiadanie praw do tej samej rzeczy, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Najczęstszym przykładem współwłasności jest małżeństwo, podczas którego małżonkowie mają prawo do nabytych przedmiotów, w tym do domu, w którym oboje mieszkają. Podobna sytuacja czasami ma miejsce na skutek dziedziczenia, np. w przypadku rodzeństwa, które odziedziczyło nieruchomość. Choć często korzystanie z tych samych obiektów nie przysparza problemów, to z czasem może okazać się, że korzystniej byłoby ją znieść.

Współwłasność można znieść na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest podział rzeczy, która należy do współwłaścicieli – np. nieruchomość na dwie mniejsze. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, choćby z uwagi na to, że nie każdy budynek czy działkę fizycznie da się podzielić. Inną opcją jest dopłacenie wyrównania przez dopłaty wartości poszczególnych udziałów w rzeczy, a trzecią tzw. spłata współwłaścicieli przy jednoczesnym zatrzymaniu obiektu przez jednego z nich.

Zniesienie współwłasności Warszawa – czego dotyczy?


Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, następuje z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Zniesienie współwłasności Warszawa – skorzystaj z naszej pomocy


Jeśli stoisz przed wyzwaniem, jakim jest zniesienie współwłasności (umowne lub sądowe) to bez wątpienia mając u swojego boku doświadczonego prawnika, poczujesz się bezpieczniej i pewniej. Dlatego, zamiast ryzykować i samodzielnie podejmować się różnych działań prawnych, skorzystaj z oferty, jaką ma dla Ciebie sprawdzony adwokat Warszawa Wola i przekonaj się, o ile prościej można przejść przez całe postępowanie. Jesteśmy do Twoich usług i z przyjemnością pomożemy Ci Twoją sprawę przeprowadzić do końca!